udział 4/6, mieszkanie 50,66 m2, Płońsk, 71.812,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziału w części 4/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 34 o powierzchni użytkowej 50,66 m2 położonego w Płońsku (09-100) przy ul. Kopernika 9A, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 71.812,00 (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwanaście złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana do Syndyka po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 65/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Aliny Kowalczyk” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka. Operat może zostać również udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl oraz p.korol@pgwkancelaria.pl a także telefonicznie: 226183089

Cena: 71 812 zł brutto
Dodano: 7 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płońsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]