Udział w domu jednorodzinnym – Rędziny ul. Wolności

Opis:

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

 

 

Syndyk Masy Upadłości Maria Kosiarz-Szewczykowska osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Przemysława Kocha (Koch) sygn. akt VIII GUp 309/20 , ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 1/24 udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, położonej w Rędzinach (powiat częstochowski), przy ul. Wolności 124, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr CZ1C/00011617/0 za cenę nie niższą niż 11.860,00 zł. (jedenaście tysięcy, osiemset sześćdziesiąt złotych).

 

WARUNKI SPRZEDAŻY:

  1. złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Maria Kosiarz-Szewczykowska, ul. Dąbrowskiego 52/1 , 42-200 Częstochowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2021 r., do godziny 13.00 (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania);
  2. uiszczenie wadium w wysokości 1.186,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 09 1090 2590 0000 0001 4753 6447 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury VIII GUp 309/20, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości;
  3. termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 05.07.2021 r., na godz. 14:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka;
  4. cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie;
  5. wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej;
  6. syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości;
  7. z operatem szacunkowym można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 604 499 528).
Cena: 11 860 zł brutto
Dodano: 23 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rędziny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]