Udział w działce – Zalew, gm. Lutomiersk

Opis:

Syndyk masy upadłości Dariusza Gruszczyńskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu GUp 141/19 sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

– udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 19/1 obrębu 0028 Zalew o powierzchni udziału 0,612125 ha, położonej
w miejscowości Zalew 115, gmina Lutomiersk, powiat pabianicki, dla której Sąd Rejonowy w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr KW nr SR1L//00039421/7 za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, to jest 155.062,50 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa zł pięćdziesiąt groszy) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości Dariusza Gruszczyńskiego oraz złożenie pisemnej oferty w języku polskim w terminie 14 dni od dnia następnego po ukazaniu się ogłoszenia, do godziny 15.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta zakupu nieruchomości” sygn. akt: XIV GUp 141/19 na adres biura syndyka 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości Dariusza Gruszczyńskiego o nr: 52 9279 0007 0027 6450 3000 0010
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży udzielane są pod numerem 694 834 447.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data publikacji ogłoszenia: 11.01.2022 r.

Cena: 155 062 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pabianice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]