Udział w lokalu mieszkalnym nr 9A o pow. 69,74 m2 w Warszawie przy ul. Poznańskiej 11

Opis:

SYNDYK DOROTY PAŁCZYŃSKIEJ

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 9A o pow. 69,74 m2 położonym w Warszawie przy ul. Poznańskiej 11 – KW nr WA4M/00116875/5.

Cena wywoławcza 88.500,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 8.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 88 500 zł brutto
Dodano: 27 maja 2020
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa przy ul. Poznańskiej 11
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]