udział we współwłasności domu i budynku od syndyka

Opis:

Opis

Syndyk masy upadłości Sławomira Golusa, niniejszym ogłasza konkurs na sprzedaż udziału 1/16 we współwłasności nieruchomości (grunt w użytkowaniu wieczystym i prawo własności budynków wzniesionych na gruncie) – domu położonego w Tomaszowie Maz. przy ulicy Zielonej 50 wraz z budynkiem usługowym.

Oszacowana wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi: 263.000,00 zł, a udziału 1/16 służącego upadłemu na kwotę:16.000,00 zł.

 

Zasady konkursu:

Sprzedaż udziału w wysokości 1/16 we współwłasności nieruchomości położonej w Tomaszowie Maz. przy ulicy Zielonej 50 – dla którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1T/00010366/5, zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. 110,5 m.kw. + piwnica i strych (3 pokoje, kuchnia, łazienka, strych, piwnica) oraz budynkiem usługowo-handlowym o pow. 61,6 m.kw, w którym obecnie mieści się sklep spożywczy) – nastąpi z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wg poniższych kryterium:

Przystępujący do konkursu ofert powinien:

  • złożyć ofertę zakupu na piśmie na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Sp.p., ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 10.08.2021 roku;
  • w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe i adresowe oraz nr telefonu nabywcy;
  • wpłacić wadium w wysokości 3.000,00 zł na konto masy upadłości wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 10.08.2021 roku;
  • o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów pisemnie;
  • termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: 45 dni od dnia wyboru oferty (koszty umowy ponosi nabywca);
  • wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka;
  • cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej dzień przed datą zawarcia umowy u notariusza;
  • cena minimalna powołanego udziału: 9.600,00 zł;
  • kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena.
Cena: 9 600 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]