Udziały 3/32 w lokalu położonym w Kaliszu, ul. Hożej 17

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej Elżbiety Gromada nieprowadzącej działalności gospodarczej w oparciu o postanowienie Sędziego-Komisarza z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt XI GUp 297/18 zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie sprzedaży z wolnej ręki udziału 3/32 w lokalu mieszkalnym położonym w Kaliszu, ul. Hoża 17 lokal numer 6. Budynek usytuowany jest na działce o nr ewid. 14/39 z obrębu Tyniec, w województwie wielkopolskim, składającego się z 2 pokoi, 1 kuchni, przedpokoju, 1 łazienki z wc o powierzchni 48,1m wraz z piwnicą, dla którego Sąd Rejonowy w Kaliszu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1A/00066730/4, za cenę nie mniejszą od wysokości 25% ceny oszacowania ww. nieruchomości, tj.: 2979,25 zł netto. (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

1. Sprzedaż nastąpi w ramach sprzedaży z wolnej ręki w trybie przetargu pisemnego – na rzecz nabywcy oferującego najwyższą cenę, a jednocześnie nie niższą niż cena minimalna.

2. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny minimalnej (tj. 297,92 zł), które należy uiścić na rachunek bankowy nr 39 1140 2004 0000 3102 7827 1175, wskazując w tytule „wadium – konkurs ofert – sygn. akt XI GUp 297/18 – Kalisz, ul. Hoża”.

3. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zamkniętych i zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie powinny być skierowane za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem bądź osobiście na adres:

Rafał Fabisiak SANATORS

ul. Grzybowska 2/78 00-131 Warszawa

Z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – KONKURS OFERT – sygn. akt XI GUp 297/18”.

4. Oferty należy składać do 30.06.2021r. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk Masy Upadłości.

5. Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w tym koszty notarialne) ponosi nabywca.

7. Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości, warunków przetargu, wydania Regulaminu przetargu, udostepnienie dokumentacji do wglądu pod adresem e-mail sprzedaz(małpa)sanators.com lub pod numerem telefonu 798 932 932.

8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe oraz Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam również na SUPERSYNDYK.PL

Cena: 2 979 zł brutto
Dodano: 27 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kalisz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]