Warszawa, nieruchomość przy ul. Rumby oraz ul. Lambady

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci 42/68 w prawie własności nieruchomości, pow. 4009 m2 położonej w Warszawie przy ul. Rumby oraz ul. Lambady, woj. mazowieckie, pow. m.st. Warszawa, Dzielnica Ursynów, oznaczonej jako działki o nr ew. 72, 88, 93, 96, 105, 106, 112, 113, 115, 116, 123, 126, 132, 137, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA2M/00137340/5.

Cena minimalna wynosi 233.996,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją na adres: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów oraz równolegle drogą elektroniczną na adres e-mail a.stasiak@pgwkancelaria.pl. Decydująca jest data nadania oferty listem poleconym w placówce operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Oferta, która została nadana po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oraz zaadresowana do Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 255/20 oraz dopiskiem: „Nie otwierać – oferta sprzedaży z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Szczepańskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert.

Opinia dotycząca określenia wartości nieruchomości sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę, a także Warunki sprzedaży nieruchomości są dostępne w Biurze Syndyka oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.stasiak@pgwkancelaria.pl, a także telefonicznie pod nr: 226183089

Cena: 233 996 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]