Wierzytelność 10% wartości nominalnej

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki wierzytelność o wartości nominalnej 34.015,35 pln (kwota pozostała do wyegzekwowania).

Cena minimalna sprzedaży wynosi 3401,54 pln (słownie: trzy tysiące czterysta jeden zł 54/100).

Ofertę na zakup ww. wierzytelności należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: b.domagalski@grantfinance.pl do dnia 05 marca 2020 r.

Warunki sprzedaży udziału:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres) oraz cenę nie niższą niż cena minimalna.

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

d) Cena sprzedaży zostanie uiszczona przez nabywcę przed podpisaniem umowy

Dodatkowe informacje oraz opis i oszacowanie można uzyskać kontaktując się z syndykiem: Bartłomiej Domagalski tel.: 501 698 405 email: b.domagalski@grantfinance.pl

Cena: 6 804 zł brutto
Dodano: 3 lutego 2020
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]