XIX GUp 46/21 syndyk sprzeda 1490 udziałów w kapitale zakładowym „ESCO” Sp.zo.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Grzegorza Pleskota ogłasza o postępowaniu na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości Grzegorza Pleskota 1490 udziałów w kapitale zakładowym „ESCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000141086) za cenę nie mniejszą niż 22.400,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące czterysta 00/100 złotych).

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego dr Ryszarda Gądki w dniu 8 kwietnia 2021 roku udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu za pośrednictwem poczty elektronicznej), mieszczącym się przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53., 00-626 w Warszawie,

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży i regulaminem postępowania konkursowego. Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w regulaminie i obwieszczeniu o sprzedaży.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o sprzedaży tj. do dnia 21 lutego 2022 roku, na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 46/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Pleskota” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100 złotych), które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grzegorza Pleskota w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 76 1090 2590 0000 0001 4755 9006, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. XIX GUp 46/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 11:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie.

Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie przewidzianej w art. 180 kodeksu spółek handlowych, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu postępowania i regulaminu postępowania udzielane są telefonicznie pod nr tel (22) 400-08-94 lub mailowo pod adresem tomasz.lis@beneficjum.eu

Cena: 22 400 zł netto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]