Zabudowana nieruchomość w Sieradzu

Opis:

Sędzia komisarz zezwolił syndykowi masy upadłości CRYSTAL-TRAKTOR Spółka z o.o.
w upadłości w Sieradzu na:

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI W DRODZE KONKURSU OFERT

zabudowanej nieruchomości w skład której wchodzi działka gruntu o nr 121/1
o pow. 25313 m2 oraz działka 121/2 o pow. 3 m2,
dla których prowadzona jest księga wieczysta SR1S/00005149/5,

położonej w Sieradzu przy ul. Uniejowskiej 186, woj. łódzkie

ZA NAJWYŻSZĄ OFEROWANĄ CENĘ, NIE NIŻSZĄ NIŻ KWOTA 2.226.000,- ZŁOTYCH
(dwa miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy zł)

Nieruchomość stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).
Sprzedaż zostanie dokonana z wolnej ręki w trybie konkursu ofert zgodnie z regulaminem sprzedaży (art. 323 w zw. z art. 213. ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe w zw. z art. 449 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne).
Z regulaminem sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 73 lub na stronie www.lcr.com.pl/ogłoszenia). Informacji o przedmiocie sprzedaży i możliwości oglądania nieruchomości udziela Pan Roman Świątek, tel. 690 083 838.

Pisemne oferty powinny zawierać:
1. firmę i siedzibę (osoby fizycznej – imię i nazwisko i adres zamieszkania) oferenta, wraz z nr telefonu kontaktowego,
2. proponowaną cenę nie niższą od wywoławczej, sposób i termin jej uiszczenia, dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej tj. 226.000 zł na rachunek bankowy upadłego 72 9263 0000 0001 2133 2000 0001,
3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciem go bez zastrzeżeń,
4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jej akceptacja,
5. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
6. w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie „oferta zakupu nieruchomości” do godz. 15.00 dnia 09 sierpnia 2021 r. na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz (Biuro Archiwum Sieradzkiego „ARCHIWISTA” Sp. z o.o.).
Oferty, które wpłyną po terminie lub dotknięte brakami nie podlegają rozpoznaniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia konkursu.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30.
Syndykowi przysługuje prawo odstąpienia lub unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza.

Cena: 2 226 000 zł brutto
Dodano: 19 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sieradz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]