Zaproszenie do rokowań – Sprzedaż prawa – udziału w spadku

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczony na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt VI GU 326/20, zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży prawa w postaci udziału w spadku jaki przysługuje Upadłemu. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 265/20.

Przedmiotem rokowań jest: Udział przypadającemu Upadłemu wynoszący 1/4 spadku, który jest stwierdzony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Świdnicy. Przedmiotem spadku może być udział wynoszący 1/4 w lokalu mieszkalnym o powierzchni 65 m2 zlokalizowanym w Żarowie, przy ul. Wojska Polskiego 26/2 (Numer księgi wieczystej SW1S/00048016/9).

Oferty zakupu prawa – udziału w spadku należy składać w Kancelarii Syndyka przy ul. Legnickiej 33/3 we Wrocławiu (53-674). Przedmiotowe rokowania zostaną podjęte z podmiotami, które do dnia 15 grudnia 2021 r. złożą w zaklejonej kopercie z dopiskiem “ROKOWANIA VI GUp 265/20” w Kancelarii Syndyka przy ul. Legnickiej 33/3 we Wrocławiu (53-674) ofertę zawierającą co najmniej:

a. nazwę (imię i nazwisko) siedzibę (adres), status prawny zgłaszającego,

b. Określenie proponowanej ceny (przy czym zapłata ceny następuje z góry).

c. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji.

Pozostałe warunki i informacje:

 1. Uczestnikiem rokowań nie może być Syndyk, Dłużnik oraz podmioty związane z nimi stosunkiem zależności lub dominacji.
 2. Dopuszczalne jest składanie oferty w formie skanu wysłanego drogą poczty elektronicznej na adres kancelaria@aleksandrapolak.pl.
 3. Rokowania mogą się odbyć nawet gdyby wpłynęła tylko jedna oferta.
 4. Dodatkowe informacje szczegółowe o Wierzytelności oraz o zasadach jej sprzedaży można uzyskać poprzez kontakt z Kancelarią Syndyka mail: kancelaria@aleksandrapolak.pl lub tel. 695 797 812
 5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najwyższa zaproponowana cena.
 6. Syndyk może podjąć dalsze negocjacje cen.
 7. Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą propozycję ofertową wybraną przez Syndyka, Syndyk zawrze sporządzoną notarialnie umowę sprzedaży,
 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny, zwłaszcza jeśli uzna, iż oferowana cena jest za niska.
 9. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Oferenta w dokumentacji ofertowej jest: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandra Polak, ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław.
 2. W sprawach przetwarzania danych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@aleksandrapolak.pl.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyłonienie najkorzystniejszej propozycji nabycia praw, zawarcie oraz wykonanie umowy sprzedaży praw majątkowych będących przedmiotem rokowań.
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaż praw majątkowych;
 • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe
 • podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z koniecznością dochodzenia przez Administratora swoich roszczeń przed sądem lub też koniecznością podjęcia ochrony, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, czy też dostawcą oprogramowania);
 2. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przedmiotową umową.
 • W związku przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Cena: 1 zł brutto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Żarów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]