Brok – udział 6/128 w działce zabudowanej od syndyka

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ireny Królak w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w „Warunkach przetargu i aukcji”, zatwierdzonych przez Sędziego komisarza, udziału 6/128 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 685/1 o powierzchni 0,1278 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o łącznej powierzchni zabudowy 121,00 m2 oraz innym budynkiem niemieszkalnym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta OS1M/00002396/5.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 942,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 0/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 lutego 2022 roku do Kancelarii Syndyka Michała Węglińskiego, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godzinach pracy Kancelarii Syndyka, lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 595,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ireny Królak w upadłości w banku Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 39 1090 1870 0000 0001 4370 9762 z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt XIX GUp 1304/19 dot. działki ewidencyjnej numer 685/1” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usługi Microsoft Teams, dnia 4 lutego 2022 roku o godzinie 11:00. Podczas posiedzenia zostaną rozpoznane oferty złożone we wszystkich konkursach prowadzonych w ramach niniejszego postępowania. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka pod adresem: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 10.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu terminu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w ogłoszeniu.

Cena: 5 942 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrów Mazowiecka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]