Budynek biurowo – magazynowy od Syndyka – Brzeg, ul. Grobli

Opis:

Syndyk masy upadłości Energy Investors Group S.A. w upadłości, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 157/19 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości wraz z ruchomościami

1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
a) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/1 AM 3, obręb ewidencyjny 1102, centrum, o całkowitej powierzchni 0,5043 ha zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym oraz jednokondygnacyjnym budynkiem niemieszkalnym położonym przy ul. Grobli 13 w Brzegu, dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00035447/1 za cenę nie niższą niż 574.700,70 zł brutto,
b) prawo użytkowania wieczystego działki o numerze 52/8 w udziale 2226 /20000 stanowiącej według oświadczenia Dłużnika drogę dojazdową o całkowitej powierzchni 0,4466 HA dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00014543/1 za cenę nie niższą niż 10.299,30 zł brutto,

c) ruchomości wymienione w Załączniku nr 1, stanowiącego integralną część regulaminu konkursu ofert za cenę nie niższą niż 24.968,57 zł brutto.

2. Cena wywoławcza wynosi 609.968,57 zł brutto (słownie: sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 57/100).

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 16 lipca 2021 roku na adres na adres kancelarii Syndyka Tomasza Nogi, Al. J. Ch. Szucha 8, II piętro, 00-852 Warszawa.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. o numerze: 74 1090 1870 0000 0001 3460 0929 z dopiskiem „KONKURS OFERT – sygn. akt. XVIII GUp 157/19 – GROBLI” najpóźniej do dnia 16 lipca 2021 roku.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii Syndyka dnia 21 lipca 2021 roku, o godzinie 12:00.
6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 22 375 73 80
Cena: 609 968 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzeg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]