Dom Mlinowice Syndyk Sprzeda

Opis:

Syndyk masy upadłości Stefani Piechaczek ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

 

Przedmiot sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży jest zbycie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, położonej w Malinowicach przy ul.Modrzewiowej 8, gmina Psary, powiat będziński, województwo śląskie, składającej się z dwóch działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1405/1 i 1405/2, o łącznej powierzchni 1.417 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 205,80 m2, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1B/00039891/7, stanowiącej masę upadłości dłużnika Stefanii Piechaczek nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

2. Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi : 907.500,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego Włodzimierza Jończyka (operat szacunkowy z dnia 15.11.2019 r, zalega w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Lompy 14 , 40-040 Katowice, a także dostępny jest u Syndyka – organizatora sprzedaży).

 

3. Cena wywoławcza (minimalna cena sprzedaży) jest równa 3/4 wartości oszacowania tj. łącznie 680.625,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) 4. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie mniejszą od ceny wywoławczej.

 

4.Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 515 265 402 w dni powszednie w godzinach od 09:00 do 16:00 lub mailowo pod adresem: syndyk.kat(et)gmail.com

 

5. Sprzedaż uważa się za zamkniętą z chwilą wyboru oferty przez Syndyka. Syndyk zawiadamia uczestników Sprzedaży o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zamknięcia Przetargu.

 

6.1.Oferent/Kupujący będzie miał obowiązek stawić się w wyznaczonym przez syndyka terminie we wskazanym przez syndyka miejscu tj. Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek masy upadłości najpóźniej dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.

2. Kupujący nabywa Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania Upadłego.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

VIII. Termin składania ofert : 29 czerwca 2021 r.

 

Oglądanie domu możliwe jest jedynie w obecności syndyka lub pracownika kancelarii syndyka. Wejście na teren posesji bez obecności syndyka w innym terminie niż zarezerwowany na oglądanie skutkować będzie wykluczeniem z możliwości zakupu.

Cena: 680 625 zł brutto
Dodano: 24 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Będzin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]