Dom wolnostojący Pasym, Jana Pawła II (Warmińsko-Mazurskie)

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową ujawnioną w KW nr OL1S/00011266/8, stanowiącej działki nr 430/2,
431 i 432 o łącznej powierzchni 0,5633 ha na których posadowiony jest budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej 148,59 m² wraz z zabudową pomocniczą położony w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 20.

Cena zgodnie z postanowieniem sędziego-komisarza wynosi 325.500,00 zł netto

(słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych),

co stanowi 3/4 ceny wyszacowania.

Operat szacunkowy z opisem nieruchomości jest do wglądu na:

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 89 535 42 87, tel. kom. 502 510 318.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta-Pasym” w Biurze Syndyka 10-407 Olsztyn ul. Lubelska 30 p. 112 – w terminie do dnia 04.01.2023 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 05.01.2023 r. godz. 12:00.

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Zygmunt Wichrowski
tel: 502 510 318

Cena: 325 500 zł netto
Dodano: 28 grudnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pasym, Jana Pawła II
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]