Działka budowlana Pabianice

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Pabianickiej Fabryki Papieru Sp. z o.o., sygn. akt XVIII GUp 203/20, informuje, że posiada do sprzedaży w trybie przetargu prawa własności kompleksu nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr ew. 73/1, 73/2, 74/1, 74/2 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 65,78, 83 (obręb 0009), oraz działki nr 11/1, 11/2, 109/1, 109/3, 109/4, 109/5 (obręb 0024) o łącznej powierzchni 56555 m2, położonej w miejscowości Pabianice, gmina Pabianice, powiat pabianicki. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, dla których V dział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pabianicach prowadzi księgi wieczyste numer LD1P/00054423/1, LD1P/00055609/6, LD1P/00053837/9, LD1P/00035755/8, LD1P/00022017/9, LD1P/00056534/6, LD1P/00055135/2 za cenę nie niższą niż 1.976.240,00 zł brutto (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych brutto).

Regulamin przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. 61 2241155 lub e-mail: Ponadto warunki przetargu dostępne są do wglądu w budynku Sądu po zamówieniu akt na czytelnię. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 494.060,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych) na rachunek masy upadłości.

Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci winni składać do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, bądź przesłać na adres tego Sądu listem poleconym – decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu, a nie data nadania przesyłki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 22 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100a w sali nr 14.

Kontakt:
Syndyk Katarzyna Hauza
tel: 61 2241155

Cena: 1 976 240 zł brutto
Dodano: 19 października 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pabianice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]