Działka od Syndyka – Łódź, ul. Brukowa 88

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI „Z WOLNEJ RĘKI”

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU OLE-PAR Marek Pajor – w upadłości – działając na podstawie zezwolenia Sędziego Komisarza Postanowienie z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sygn. Akt XIV GUp 252/17 – zaprasza do udziału w Konkursie Ofert ”z wolnej ręki” na nabycie niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:

nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Brukowej 88, oznaczona jako działka nr 7 obrębu B-31 (KW nr LD1M/00145478/3) – cena szacowania 420.000 zł (minimalna cena sprzedaży 168.000,00 zł)

1. Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości jest równa 40% cenie oszacowania podanej w Operatach Szacunkowych (do wglądu u syndyka) sporządzonych przez Karolinę Prażuch rzeczoznawcę majątkowego – biegłą sądową wpisaną na Listę Biegłych Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Sieradzu i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
– z zakresu szacowania nieruchomości, praw do nieruchomości oraz czynszów – i nie może być niższa od wyżej podanej minimalnej ceny sprzedaży.

2. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m. in. wniesienie razem ze złożeniem oferty – wadium w wysokości 10% podanej powyżej ceny nieruchomości – na rachunek bankowy masy upadłości w BZWBK Nr 77 1090 1304 0000 0001 3552 8561 do dnia 26 października 2021 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).

3. Zainteresowani winni składać oferty w zaklejonych kopertach (list polecony) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2021 roku (decyduje data wpływu oferty) – na adres Syndyk masy upadłości PPHU OLE PAR Urząd Pocztowy w Konstantynowie Łódzkim ul. Łódzka 6/8 – skrytka pocztowa Nr 5 – z dopiskiem na kopercie „Przetarg Nieruchomości Sygn. Akt XIV GUp 252/17”.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi – w dniu 27 października 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka w Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lokal nr 8.

5. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości – można uzyskać pod nr. tel. 602 337 725

Cena: 168 000 zł netto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]