Działka ROD „Żwirki i Wigury” Elbląg

Opis:

 

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do działki nr 126 o powierzchni 318 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Żwirki i Wigury” w Elblągu, za cenę wywołania nie niższą niż 12 000,00 pln (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

 

Ofertę na zakup udziału w nieruchomości należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 5 lipca 2021 r.

 

Warunki sprzedaży udziału:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny co najmniej 4 dni przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. Zarząd ROD musi wyrazić zgodę na nabycie prawa do działki, przy zatwierdzaniu bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy.

Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zgodę na nabycie prawa do działki.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z syndykiem: Michał Figura tel.: 601 627 391 email: m.figura@grantfinance.pl

Cena: 12 000 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]