gospodarstwo rolne, Wrząca, Krzywie i Solec (gm. Gostynin), 9,54 ha, 377.438,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości (sygn. akt V GUp 318/20, Sąd Rejonowy w Płocku) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowościach Wrząca, Krzywie i Solec (gm. Gostynin), oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 2, 25 (ob. Wrząca), 31, 223 (ob. Krzywie) i 181 (ob. Solec) o łącznej pow. 9,54 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1G/00011788/3.

Nieruchomość jest zabudowana posadowionymi na działce nr 25: budynkiem mieszkalnym oraz kompleksem budynków inwentarsko-gospodarczych, obejmującym garaż, stodołę, oborę, łącznik, halę udojową, poczekalnię, pomieszczenie na zbiorniki, pomieszczenie socjalne i letnią kuchnię.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, którą nabywca może wypowiedzieć z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż po zbiorach płodów z pól.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 318/20.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 377.438,00 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści osiem 00/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 318/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA nieruchomości o nr kw PL1G/00011788/3 w postępowaniu upadłościowym Kamila Osmałka” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego z dnia 8 stycznia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089.

Cena: 377 438 zł brutto
Dodano: 1 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrząca
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]