mieszkanie od syndyka – Łowicz, Starzyńskiego 4

Opis:

Syndyk masy upadłości Jarosława Słomskiego, ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Łowiczu przy ulicy Starzyńskiego 4 lokal nr 16.
Oszacowana wartość przedmiotowego lokalu wynosi: 189.000,00 zł, a cena minimalna sprzedaży: 153.000,00 zł.
Zbycie w/w prawa nastąpi wg poniższych zasad:
sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 39,02 m2 wraz z balkonem (pomieszczenie przynależne) położonego w Łowiczu przy ulicy Starzyńskiego 4 lokal nr 16, położony na drugim piętrze bloku 4-piętrowego, składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza – dla którego Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LD1O/00038437/3

– nastąpi z wolnej ręki w drodze konkursu ofert, wg poniższych kryterium:

przystępujący do konkursu ofert powinien:
• złożyć ofertę zakupu w języku polskim na piśmie w zaklejonej kopercie na adres biura syndyka: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Sp.p., ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź do dnia 10 września 2021 roku z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres); oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem;
• w ofercie należy wskazać dokładne dane osobowe i adresowe oraz adres mailowy i nr telefonu nabywcy;
• wpłacić wadium w wysokości 15.300,00 zł na konto masy upadłości nr mBank S.A. 09*******004 0000 3202*******998 – wadium powinno być wpłacone przez składającego ofertę i zaksięgowane na w/w rachunku bankowym najpóźniej do końca dnia 9 września 2021 roku;
• o wyniku konkursu syndyk poinformuje oferentów pisemnie;
• termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ze zwycięzcą konkursu ofert: w terminie 60 dni od dnia zakończenia konkursu (koszty umowy ponosi nabywca);
• wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zaliczone będzie na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez pozostałych ulegnie zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepadnie na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka;
• cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona przez zwycięzcę konkursu ofert i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej na dzień przed datą zawarcia umowy u notariusza;
• cena minimalna powołanego prawa ustalona zostaje na 153.000,00 zł;
• kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena;
• sprzedaż następuje w toku postępowania upadłościowego i ma skutek sprzedaży egzekucyjnej – nabywca nabywa lokal bez obciążeń (hipotek, etc.).

Cena: 153 000 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łowicz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]