mieszkanie spółdzielcze własnościowe, pow. 63,00 m2, 262.500,00 zł, Olsztyn

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 30 o pow. użytkowej 63,00 m2, położonego w budynku wielorodzinnym nr 48 przy ulicy Iwaszkiewicza w Olsztynie, wraz z pomieszczeniem pomocniczym w postaci balkonu oraz pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy, a także przyłączeniami infrastruktury technicznej, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00103618/0.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego – sygn. akt V GUp 73/21.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 262.500,00 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 73/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Janusza Barańskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Michała Szczepańskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089

Cena: 262 500 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]