Nieruchomość gruntowa, gmina Przyłęk, Rudki, 1,65 ha

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Ilony Brus, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w województwie mazowieckim, powiecie zwoleńskim, gminie Przyłęk, obręb 0020 Rudki, dz. ew. nr 33 oraz 58/2,, dla której Sąd Rejonowy w Zwoleniu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1Z/00010442/3, o powierzchni łącznej 1,65 ha.

Dla przedmiotowych działek nr 33 i 58/2 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyłęk przedmiotowe działki gruntu znajdują się na obszarach gruntów rolnych (obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej).

Działka nr 33 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Warunki terenowe dobre, teren płaski z rowem. Działka stanowi tereny zadrzewione i zakrzewione oraz las mieszany (sosna ok. 50-letnia oraz brzoza ok. 15-letnia) według ewidencji gruntów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej (dz. ew. nr 48), ok. 500 m od drogi głównej asfaltowej. Działka ma dostęp do sieci elektrycznej i wodnej brak przyłączy.

Działka nr 58/2 ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej (dz. ew. nr 48). Działka ma dostęp do sieci wodnej brak przyłącza.

  1. Cena wywoławcza jest równa wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę 33.086,- zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych), bez uwzględnienia podatku VAT.
  2. Wadium wnoszone jest wyłącznie w pieniądzu w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy i wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.308,60 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 41 1090 2516 0000 0001 4798 1615 w terminie do 27 października 2021 r.
  3. Sprzedaż wyżej wskazanego prawa własności nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
  4. Minimalne postąpienie (kwota przebicia) określone zostało na kwotę 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych).
  5. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28 października 2021 r. Oferty proszę kierować na adres Kancelarii Syndyka: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław. O skuteczności złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka, nie data stempla pocztowego.
  6. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 29 października 2021 r. w Kancelarii Syndyka: ul. Legnicka 33/3, 53-674 Wrocław.
  7. Operat szacunkowy dla wyżej wskazanej nieruchomości jest dostępny do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub złożeniu zapytania: kancelaria@aleksandrapolak.pl.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin przetargu dostępne są pod adresem e-mail: kancelaria@aleksandrapolak.pl lub osobiście w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

Cena: 33 086 zł netto
Dodano: 29 września 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Przyłęk/Rudki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]