OKAZJA – Lokal użytkowy w Tarnowie – konkurs ofert syndyka

Opis:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga – Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno – Budowlana „NOBUD” w upadłości ogłasza pisemny przetarg na wybór nabywcy nieruchomości. Konkurs składa się z dwóch części.

Dla części pierwszej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U1 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 73,34 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147257/4.

Dla części drugiej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U3 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 47,94 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147258/1.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi dla części I – 122 569,50 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), dla części II – 80 134,50 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery złote 50/100).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości Dla części nr I – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Dla części nr II – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 97 1090 1838 0000 0000 8201 4531. W tytule przelewu podając: „Wadium na ….. część/części Konkursu ofert”.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 21 GRUDNIA 2021r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków.

Otwarcie ofert odbywa się dnia 22 GRUDNIA 2021r. o godzinie 10:00 w kancelarii syndyka.

Podmiotowi zainteresowanemu nabyciem nieruchomości, spełniającemu warunki do wzięcia udziału w Konkursie ofert przysługuje w terminie 14 dni, od daty publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych, uprawnienie do wystąpienia do Syndyka, z wnioskiem o okazanie nieruchomości. Regulamin konkursu, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka lub na stronie internetowej syndyka Mateusza Ładyga. Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres syndyka. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie syndyka

Cena: 122 569 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]