sprzedaż mieszkania w postępowaniu upadłościowym-Lędziny

Opis:

Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym Macieja Mroczki (Mroczka) toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w X Wydziale Gospodarczym pod sygn. akt
X GUp 784/20/4 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego
w Lędzinach przy ulicy Pokoju 30/3 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 58,13 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, objętego księgą wieczystą numer KA1T/00067002/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem w wysokości 65/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą numer KA1T/00031319/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę wywoławczą nie niższą niż 174.186,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych).
1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice) w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.
2. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu i operat szacunkowy są udostępnione
w Katowicach przy ul. Jesionowej 22.

3. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74 lub 32 506 58 75 lub adresem e-mail: syndyk.pmiekus@gmail.com.
Cena: 174 186 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lędziny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]