Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marka Rocha (Roch) ogłasza pisemny konkurs na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 100% ceny oszacowania tj. 410 000,00 zł netto, na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 14.01.2022 r. sygn. akt X GUp 975/21/4.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 142,79 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17/5 o powierzchni 622 m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamskiego 4, woj. śląskie, objętej KW nr KA1D/00003926/3. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 975/21/4. Wartość przedmiotu przetargu (100% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 410 000,00 zł netto.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „KONKURS –X GUp 975/21/4– NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Katowicach, ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice w terminie do dnia 25.02.2022. roku do godziny 15:00.

2 Wpłacenie wadium w wysokości 41 000 zł na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 33 8466 0002 0011 1546 3000 0001 .

3 Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w dniu 28.02.2022r. o godzinie 12.00.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu w tym w szczególności operat szacunkowy udostępniony zostanie oferentom drogą elektroniczną. Udostępnienie ww. informacji nastąpi na wniosek zainteresowanego przesłany na adres sprzedaz@syndykslask.pl

IV. Oględziny przedmiotu konkursu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykorzystaniem wymienionego adresu e-mail.

Cena: 410 000 zł netto
Dodano: 10 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]