Sundyk masy upadlosci syg. akt VIII GUp 142/15 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Syg. akt VIII GUp 142/15w Krakowie

– osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

I. Przedmiotem konkursu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/6 niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Otwocku przy ul. Słowackiego J., stanowiącej działkę ewidencyjną 29, obręb 0051, powiat otwocki, województwo mazowieckie, w trybie art.320 prawa upadłościowego i naprawczego (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. z p. zm.) dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00073971/5 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Cena wywoławcza wynosi 31.191,00 PLN (trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.

2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Otwock” – w terminie do dnia 24 września 2021 r., do g. 1500, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy o numerze
76 1240 4432 1111 0010 6690 7456. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości
w terminie do dnia 24 września 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, który dostępny jest
w Biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 27 września 2021 r, g. 1200 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie –
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka: tel. 12 262 91 26.

Cena: 31 191 zł netto
Dodano: 2 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Otwock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]