Syndyk masy upadłości CONRAD Sp. z o. o. ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości

Opis:

Konkurs ofert dotyczy prawa własności zabudowanej nieruchomości (niedokończona inwestycja) położonej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 97, obręb G-26, oznaczonej numerem działki 2/2, o powierzchni 9.923,00 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00211620/8, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków:

  • nr 1 w stanie surowym o powierzchni                   użytkowej istniejącej 576,55 m2 (po rozbudowie – 1125,62 m2);
  • nr 2 o powierzchni użytkowej 459,40 m2 ;
  • innych budowli

za cenę nie niższą niż 2.318.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych) netto + obowiązująca stawka podatku VAT.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 28 lutego 2020r., do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek masy upadłości:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.  76 1090 1304 0000 0001 4131 4726.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 3 marca 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oferowanej do sprzedaży można uzyskać pod numerami telefonu:

728-123-430, 604-127-696, 603-533-058.

Cena: 2 318 000 zł netto
Dodano: 21 stycznia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]