Syndyk masy upadłości Oskara Szpotańskiego ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego w postępowaniu sygn. V GUp 16/20

Opis:

I

Przedmiotem przetargu jest udział 1/6 we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 1 w Radomiu przy ul. Chłodnej 13 o powierzchni użytkowej 72,51 m², dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00008160/9, dalej zwany Nieruchomością.

II

Cena wywoławcza nieruchomości jest równa wartości oszacowania i wynosi 22.000,00 zł.

III

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. V GUp 16/20 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz w biurze syndyka przy ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.

Opis i oszacowanie oraz nieruchomość można oglądać za uprzednim uzgodnieniem z syndykiem masy upadłości.

IV

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Przetarg sygn. V GUp 16/20” za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.

Każda oferta powinna zawierać:

1)        dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, numer PESEL lub numer wpisu do rejestru, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

2)        podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru,

3)        zezwolenia i zgody, jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one wymagane przez ustawę lub umowę albo oświadczenie, iż do nabycia przedmiotu przetargu zezwolenia i zgody nie są wymagane,

4)        oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,

5)        oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej za wskazany przedmiot przetargu,

6)        oświadczenie, że oferent zapoznał się lub na własne ryzyko odstąpił od zapoznania się z wyceną przedmiotu przetargu, jego stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

7)        dowód wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości oszacowania przelewem na rachunek bankowy syndyka masy upadłości: Jarosław Kołątaj, NRB: 70 1240 1789 1111 0010 6781 9688; za datę uiszczenia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego.

Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 04.12.2022 o godzinie 15.00.

V

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi do dnia 11.12.2023 na posiedzeniu niejawnym w kancelarii syndyka, ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.

Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Cena: 22 000 zł brutto
Dodano: 14 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Radom
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]