Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż przedsiębiorstwa FHU Mipol

Opis:

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowo-Usługowej „Mipol” P.Mikulec M.J.B. Plata sp.j. w upadłości w Moszczenicy Wyżnej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym w art. 311 ust. 1 prawa upadłościowego, przedsiębiorstwa upadłego w całości.

I. Przedmiot konkursu:
zbycie przedsiębiorstwa w całości, na które składają się nieruchomości, ruchomości oraz należności. Cena wywoławcza wynosi 9 092 163,00 PLN (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – VIII GUp 290/19″ – w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 1500, osobiście w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego,
ul. Królewska 23/1 (30-040 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości
o numerze 65 1240 4432 1111 0010 9113 0300. Wadium winno wpłynąć na wskazane powyżej konto w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka
w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronach internetowych www.syndyk.malopolska.pl, www.kdr.krakow.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie jego etapie.

III. Wybór oferty nastąpi w dniu 16 listopada 2021, o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kurnickiego, ul. Królewska 23/1 (30-040 Kraków).

Przedsiębiorstwo objęte konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka, tel. 12 262 91 26.

Cena: 9 092 163 zł netto
Dodano: 20 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Moszczenica Wyżna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]