Syndyk ogłasza konkurs na zbycie nieruchomoś. sygn.akt:VIIIGUp 181/17

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej sygn. akt: VIII Gup 181/17
ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia nieruchomości w Glichowie.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym, składającej się z działki nr 176 o powierzchni 1,0900 ha, położonej w miejscowości Glichów nr 107, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą KR2Y/00023274/6.
I. Cena wywoławcza wynosi 373,500,00 PLN (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100) netto.
II. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert VIII GUp 181/17″ – w terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy nr 85 1240 4432 1111 0010 7366 2665. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 14 maja 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełną kwotą wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, który jest dostępny w biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl
5. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Wybór oferty nastąpi w dniu 17 maja 2021 r, g. 1200 w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.
Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie –
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.

Cena: 373 500 zł brutto
Dodano: 27 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Glichów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]