Syndyk ogłasza konkurs syg.akt VIII GUp424/17

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert
na zbycie praw wchodzących w skład masy upadłości sygn. akt VIII GUp 424/17

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY
zbycie w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w spółce ARTI Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, nr KRS 0000621784.
Cena wywoławcza została określona zgodnie z wartością nominalną na 4 950,00 PLN (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT
1. Złożenie pisemnej oferty kupna udziałów opisanych powyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – udziały ARTI” – w terminie do 14 października 2021 roku, osobiście w biurze syndyka: (30-504) Kraków,
ul. Kalwaryjska 67/3 (do godz. 16.00) lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu oferty.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego Regulaminem, który dostępny jest biurze syndyka oraz na stronie www.syndyk.malopolska.pl .

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 r., g. 12.00 , w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

Cena: 4 949 zł netto
Dodano: 5 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tarnów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]