Syndyk ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa

Opis:

Syndyk masy upadłości spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Pakosław sp. z o.o. Pakosławiu, ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki Zakłady Mięsne Pakosław sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej – w rozumieniu at. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków finansowych na rachunkach bankowych i w kasie, zgodnie z Uchwałą Rady Wierzycieli nr 1 z dnia 27 listopada 2020 roku.

Sprzedaż jest dokonywana w trybie art. 311,316, 317 i 323 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, ruchomości(maszyny), wyposażenie pomieszczeń, zapasy magazynowe, należności.

Syndyk informuje, iż sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego poprzedzona została umową dzierżawy z prawem pierwokupu w oparciu o art. 316 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Cena minimalna wynosi – 2.335.570,00( dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) zł.

Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłacenie wadium w kwocie – 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) na rachunek masy upadłości numer: 56 1020 308 8 0000 81 02 0120 807 3 z dopiskiem „wadium sygn. akt. XI GUp 68/14” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.

Oferty należy składać na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Karola Goździewicz, ul. Klonowicza 9, 64 – 100 Leszno w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
Oferta powinna spełniać wymagania opisane w Regulaminie sprzedaży.

Wycena przedsiębiorstwa i Regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i na stronie internetowej www.wiedza.one.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży udzielane są pod nr tel: 605-894-541 lub
e-mailem: ewakotowska@tlen.pl

Cena: 2 335 570 zł brutto
Dodano: 3 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pakosław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]