Syndyk Spółdzielni Inwalidów „Postęp” sprzeda

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Inwalidów „Postęp” w upadłości z siedzibą w Sandomierzu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości 573 akcji zwykłych na okaziciela serii A nr 34023-34595 w INWESTSTAR S. A. z siedzibą w Starachowicach (KRS 23144) o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, wskazanych w uzupełniającym spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka i złożonym do akt postępowania w dniu 11 marca 2021 r. w pozycji 906 oraz opisanych w „Opinii o wartości akcji Inweststar S. A. przysługujących Spółdzielni Inwalidów Postęp w Sandomierzu z dnia 25 marca 2021 r.” za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty@ saltarski.com.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego, którego dotyczy oferta,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie zakreślonym do składania ofert, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie akcji, równych cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając uprzednio (mailem, faksem lub pismem) oferentów, którzy złożyli skuteczne oferty, o terminie, miejscu i sposobie przeprowadzenia aukcji. Cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa zaoferowana przez oferentów cena.
Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości, całości ceny sprzedaży.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.
Wszelkie niezbędne informacje na temat przedmiotu sprzedaży oraz trybu sprzedaży udzielane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski.com.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 909 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 1 000 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]