Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności domu Działdowo

Opis:
 1. 1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci:
 2. a) udziału o wielkości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 2596, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny , w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 104,74 m2, położonej w Działdowie, przy ul. Jana Kochanowskiego 2, o łącznej powierzchni 0,0468 ha, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1D/00007719/4.
 3. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 150 500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100)
 4. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.
 5. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wpływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl
 6. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
 7. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 15 050,00 zł w terminie do dnia 09.01.2024 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr: 79 1140 1153 0000 4640 5200 1170 .
 8. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.
 9. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 10.01.2024 roku o godzinie 10:00.
 10. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali porównywalne, najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 10.01.2024 r. o godzinie 11:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł.
 11. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 12. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku.
 13. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
 14. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 150 500 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2023
Województwo:
Lokalizacja: Działdowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]