Syndyk sprzeda 1/2 udziału działka w Dyszobaba

Opis:

1. Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego sprzeda ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej m.in. działki ewidencyjne oznaczone numerami 178, 441 o łącznej powierzchni 2 400 m2 z obrębu 0005, położone w miejscowości Dyszobaba, gminie Różan obszar wiejski, powiecie makowskim, województwie mazowieckim. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00037949/4 przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych – OS1P.
Wierzyciel hipoteczny wydał w dniu 24 marca 2021 r. zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej w kwocie 200 000,00 zł. i hipoteki umownej zwykłej w kwocie 30 000,00 zł. Nabywca kupuje nieruchomość wolna od obciążeń.
2. Cena wywoławcza: 11 235,00 zł. (jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych)
3. Oferty należy składać do dnia 23.03.2022 r. do godz. 14.00, na adres: syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyk masy upadłości Arkadiusza Chełstowskiego”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 359/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Arkadiusz Chełstowski w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 51 1090 1841 0000 0001 4725 7761, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ – DYSZOBABA” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-255 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr telefonu.

Cena: 11 235 zł brutto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Maków Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]