Syndyk sprzeda 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym; Bemowo

Opis:

Syndyk masy upadłości Ewy Nowak sprzeda ½ udziału w prawie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 39. Lokal mieszkalny położony jest na piątym piętrze (6,0 kondygnacji nadziemnej) budynku nr 18, przy ulicy Mieczysława Wolfkego w Warszawie. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00483919/8 za cenę nie niższą niż: 112 000,00 zł. (sto dwanaście tysięcy złotych).

1. Oferty należy składać do dnia 14 września 2020 r. na adres: syndyk masy upadłości Ewy Nowak- Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-253 Warszawa.
2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 556/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP ½ UDZIAŁU LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. WOLFKEGO W WARSZAWIE” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
4. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ewy Nowak w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 56 1090 2590 0000 0001 4027 9031, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP ½ UDZIAŁU LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. WOLFKEGO W WARSZAWIE” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 września 2020 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelnicza 7 lok. 23; 03-253 Warszawa.

Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370

Cena: 112 000 zł brutto
Dodano: 29 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]