Syndyk sprzeda 1/2 udziału w mieszkaniu

Opis:

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki ½ udziału w spółdzielczego własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości upadłej Karoliny Galas zam. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 9/6, 59-220 Legnica

Na podstawie art. 311 ust. 1 p.u. w zw. z art. 320 ust. 3 p.u., syndyk dokonał wyboru sposób likwidacji ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonym w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 9/6, wpisanym do KW numer LE1L/00079633/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, poprzez sprzedaż z wolnej ręki. Zgodnie z art. 49111ap.u. syndyk zawiadomił wierzycieli oraz sąd. W związku z tym, że upłynęło 14 dni od dnia zawiadomienia, a nie doszło do wstrzymania bądź zakazu likwidacji, syndyk przystępuje do likwidacji składnika masy upadłości.

1. Przedmiot sprzedaży

1.1. Przedmiotem sprzedaży jest ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do nieruchomości lokalowej, położonej w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 9/6, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW: LE1L/00079633/6.

1.2. Cena wywoławcza udziału opisanego w pkt. 1.1. stanowi najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100).

1.3. Zbywany lokal został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Remigiusza Bilickiego w dniu 31 listopada 2021 roku.

1.4. Operat szacunkowy udziału znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań.

1.5. Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 61-223-14-49.

1.6. Zainteresowani mogą nabyć dokumentację dotyczącą przedmiotu sprzedaży w Kancelarii Syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu.

1.7. Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań lub pod numerem telefonu: 61-223-14-49.

2. Forma sprzedaży

2.1. Na podstawie art. 311 ust. 1 p.u. w zw. z art. 320 ust. 3 p.u., syndyk dokonał wyboru sposób likwidacji ½ udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonym w Legnicy przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 9/6, wpisanym do KW numer LE1L/00079633/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, poprzez sprzedaż z wolnej ręki.

2.2. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z wolnej ręki odbędzie się w formie konkursu ofert.

 

 

3. Sposób składania ofert

3.1. W konkursie mogą wziąć udział osoby prawne i fizyczne z wyłączeniem syndyka i osób wymienionych w art. 157a ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe.

3.2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 18 stycznia 2022 roku w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie na adres: Kancelaria Syndyka, Al. Marcinkowskiego 1/6, 61-745 Poznań.

3.3. Zawartość oferty:

Koperta z napisem: Syndyk masy upadłości Karoliny Galas – Jakub Antkowiak

3.4. Oferty powinny być opatrzone sygnaturą akt: V GUp 100/21.

3.5. W przypadku wysłania ofert drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do Kancelarii Syndyka.

3.6. Pisemna oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego: imię, nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz nr telefonu kontaktowego,

b) adres e-mail oraz oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na doręczanie korespondencji na podany adres,

c) określenie przedmiotu sprzedaży, którego oferta dotyczy,

d) oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej, wyrażoną cyframi i słownie; w przypadku rozbieżności decyduje cena wyrażona słownie,

e) w przypadku przedsiębiorców: aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), oraz nr PESEL w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne,

f)   wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem,

g)  w przypadku spółek handlowych uchwałę odpowiedniego organu wyrażającą zgodę na nabycie nieruchomości,

h) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu sprzedaży,

i)   zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem (taksa notarialna, opłaty sądowe, inne podatki i opłaty),

j)   oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przez Syndyka majątku, oraz że od umowy nie odstąpi i zrzeka się rękojmi na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego,

k) numer rachunku bankowego dla ewentualnego zwrotu wadium w przypadku niewygrania konkursu,

l)   dowód wpłaty wadium.

3.7. Uczestnicy konkursu są związani złożoną ofertą do terminu wyłonienia nabywcy, a oferent, którego oferta została wybrana do upływu terminu zawarcia umowy sprzedaży.

4. Wadium

4.1. Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłej Karoliny Galas prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze 09 1090 1362 0000 0001 4859 9946 z dopiskiem „Wadium V GUp 100/21” oraz oznaczeniem wpłacającego.

4.2. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 18 stycznia 2022 roku.

4.3. Za datę wpływu wadium uważa się dzień uznania całej kwoty wadium na wskazanym wyżej rachunku bankowym.

4.4. Wadium uczestników, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone, na wskazany przez oferenta rachunek bankowy w wysokości nominalnej w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia rozpatrzenia ofert.

5. Wybór ofert

5.1. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 1/6 w dniu 19 stycznia 2022 roku o godzinie 13:00.

5.2. Jeżeli po otwarciu ofert zostanie stwierdzone, że wpłynęły co najmniej dwie prawidłowe oferty z propozycją nabycia wskazanego w pkt. 1.1 udziału i za taką samą cenę, stanowiącą jednocześnie najwyższą zaoferowaną cenę nabycia, Syndyk może przeprowadzić dodatkową licytację ustną pomiędzy tymi podmiotami. W tym celu, w terminie 3 (trzech) dni od otwarcia ofert Syndyk, na podane przez oferentów adresy e-mail prześle zaproszenia do udziału w licytacji ustnej oznaczając termin i miejsce licytacji. Licytacja odbędzie się na następujących warunkach:

a) cenę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,

b) licytacja odbywać się będzie przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w licytacji ustnej oraz głośne podanie oferowanej ceny,

c) oferta złożona w trakcie licytacji jest wiążąca do momentu złożenia oferty wyższej,

d) minimalna kwota postąpienia stanowi 1% ceny wywoławczej zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych w górę, przy cenie wywoławczej nie niższej niż 100.000,00 zł lub do pełnych stu złotych w górę, przy cenie wywoławczej niższej niż 100.000,00 zł,

e) udziela się przybicia oferentowi, którego oferta po trzykrotnym jej powtórzeniu przez Syndyka pozostaje najwyższa.

5.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5.2, jeżeli żaden z uprawnionych oferentów nie przystąpi do licytacji ustnej syndyk przyjmuje za zwycięską ofertę pisemną złożoną wcześniej.

5.4. Z otwarcia ofert oraz licytacji ustnej syndyk sporządza protokół.

6. Zawarcie umowy sprzedaży

6.1. Po ustaleniu najkorzystniejszej oferty, Syndyk niezwłocznie powiadomi oferenta, którego oferta została wybrana. Syndyk powiadomi również pozostałych oferentów o wynikach przeprowadzonego postępowania.

6.2. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia poinformowania go przez Syndyka o wyborze jego oferty wpłacić na rachunek bankowy masy upadłościowej oferowaną kwotę (pomniejszoną o wpłacone wadium) i stawić się w ustalonym terminie w kancelarii notarialnej wyznaczonej przez Syndyka celem zawarcia umowy sprzedaży.

6.3. Cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek upadłego najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

6.4. Na pisemny wniosek wygrywającego oferenta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin określony w punkcie 6.2 może zostać przesunięty. Powyższe wymaga zgody Syndyka.

6.5. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, gdy wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty lub nie stawi się w kancelarii notarialnej wskazanej przez Syndyka.

6.6. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksa notarialna, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent).

6.7. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.

6.8. Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej zgodnie z unormowaniem art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

7. Informacje dodatkowe

7.1. Rękojmia za wady prawne i fizyczne jest wyłączona.

7.2. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Kodeks cywilny.

7.4. Spory powstałe na tle interpretacji niniejszego Regulaminu oraz procedury sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Syndyka.

Cena: 103 000 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Legnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]