Syndyk sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej w m. Stara Wieś

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 930, 931/2 o łącznej powierzchni 0,4162 Ha, położonej w m. Stara Wieś, gm. Sienno, pow. lipski, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RA1L/00027722/1 za cenę nie mniejszą niż 56 500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Nieruchomość składa się z dwóch działek. Nieruchomość stanowi użytki gruntowe: tereny przemysłowe i grunty orne. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sienno uchwalony w dniu 28 sierpnia 2003 r. uchwałą Nr X/62/2003 Rady Gminy Sienno. Zgodnie ze wskazanym planem teren, na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest pod tereny mieszkalnictwa rolniczego i zabudowy zagrodowej. Nieruchomość jest uzbrojona.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia 1 lipca 2021 r. w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, bud. A, piętro II, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii, tj. 09:00 – 17:00) lub przesłać je na adres kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do kancelarii Syndyka). Warunkiem złożenia skutecznej oferty stanowi wpłata wadium do dnia 30 czerwca 2021 r. w kwocie 5 650,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 17*******025 1000 0092*******699.

W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, zbliżonej cenowo, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.
Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu, po wcześniejszym umówieniu, w kancelarii Syndyka przy ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro/at/awkancelaria.pl.

Zapraszam do udziału w sprzedaży.

Cena: 56 500 zł brutto
Dodano: 18 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stara Wieś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]