Syndyk sprzeda 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Szczepocice Rządowe, gmina Radomsko, powiat radomszczański, województwo łódzkie, składającej się z działek nr 282/2, 349, 411/4, 476/2 i 520 o łącznej powierzchni 5,8298 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr PT1R/00014644/4, w trybie pisemnego konkursu ofert.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 60*******25 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. V GUp 73/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 8.11.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 42 527 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczepocice Rządowe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]