Syndyk sprzeda Białystok, ul. Waszyngtona 14B

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej toczącym się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VIII GUp 217/21 sprzeda w trybie z wolnej ręki:

– udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 60, o powierzchni użytkowej 48,20 m2 położonego przy ul. Waszyngtona 14B w Białymstoku. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BI1B/00190202/2.

Cena wywoławcza (minimalna) ww. składnika masy upadłości wynosi 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 0/100).

Pisemne oferty na zakup udziału 1/4 w nieruchomości składać należy na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasza Szadkowskiego: Al. Władysława Reymonta 12a lok. 15, 01-842 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu).

Otwarcie oraz rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100). Wadium najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert (przy czym liczy się data uznania na rachunku upadłego) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Oferent wyłoniony zostanie na zasadzie konkursu ofert, przy czym oferowana cena nie może być niższa, od ceny wywoławczej.

Cena: 48 000 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białystok
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]