Syndyk sprzeda budynek mieszkalny Warszawa

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 1200/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 64, o powierzchni 619m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w zabudowie bliźniaczej) o powierzchni użytkowej 108,54m2, oraz budynkiem gospodarczym, położonej przy ul. Mieleckiej 22 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/29887 /9.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na kwotę 609.300,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu/aukcji, w tym jego przedmiotu, Operat szacunkowy oraz pełny Regulamin przetargu pisemnego i aukcji są dostępne są pod numerem telefonu 600 25 25 09 w dni powszednie w godz. od 8 do 16 lub pod adresem e-mail: a.malkowska@oirpwarszawa.pl.
Oferty należy przesłać na adres Biura Syndyka ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa, lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się, w terminie do dnia 19 marca 2021r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na zakup nieruchomości XVIII GUp 1200/19”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na podany adres, nie zaś stempel pocztowy. W przypadku awizacji przesyłki listowej poleconej, w której nadano ofertę, za datę wpływu uważana będzie data pierwszej próby doręczenia przesyłki.
Składający ofertę powinien wpłacić na rachunek masy upadłości w w Santander bank Polska S.A. nr 44 1090 187 0 0000 00 01 4372 179 7 wadium w kwocie 60.930,00zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych). Dowód wpłaty wadium oferent zobowiązany jest załączyć do składanej oferty.
Oferta pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania winna spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie przetargu i aukcji.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2021r. w Biurze Syndyka o godz. 10.30. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi aukcję. O terminie i miejscu aukcji oraz sposobie jej przeprowadzenia syndyk poinformuje wszystkich oferentów, których oferty zostały przyjęte.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia całej ceny przed podpisaniem umowy.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego zamknięcia bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 609 300 zł brutto
Dodano: 3 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]