Syndyk sprzeda (budynki 1832 m2, działki 35609 m2)

Opis:

Syndyk masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach (sygn. akt. VIII GUp 96/19)
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości

1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż Nieruchomości należącej do masy upadłości JAVENA Grygieńć Sp. Jawna w upadłości z siedzibą w Suwałkach o łącznej powierzchni 3,5609 ha położonej przy Wojska Polskiego 110E w Suwałkach (powiat Suwałki, województwo podlaskie), dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste tj.
a) prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako:
 działka niezabudowana nr 32891/47 o powierzchni 0,0100 ha – opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042184/2,
 działka zabudowana nr 32891/49 o powierzchni 2,2490 ha – opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042199/0.
 działka zabudowana nr 32891/50 o powierzchni 1,3019 ha – opisana w księdze wieczystej KW nr SU1S/00042198/3,
Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o funkcji magazynowej, biurowej, transportu oraz socjalnej o łącznej powierzchni zabudowy zgodnie z ewidencją gruntów 1442 m2. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi łącznie ok. 1832,49 m2.
Działka nr 32891/50 zabudowana jest budynkiem biurowo – magazynowo – warsztatowym o pow. zabudowy 545 m2 i pow. użytkowej 951,68 m2 oraz budynkiem magazynowo – socjalnym o pow. zabudowy 698 m2 i pow. użytkowej 724,52 m2 oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 79 m2 i pow. użytkowej ok. 60,01 m2.
Działka nr 32891/49 zabudowana jest boksem garażowym o powierzchni zabudowy 120 m2 i powierzchni użytkowej ok. 96,28m2.

2. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 2.574.750,00 złotych (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) netto, co stanowi: 75% ceny oszacowania określonej w operacie szacunkowym. Do ostatecznej ceny sprzedaży ww. nieruchomości ustalonej w wyniku konkursu ofert może zostać doliczony podatek VAT, obciążający nabywcę, o ile będzie to wynikać z obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).
3. Szczegółowe informacje o przedmiocie konkursu ofert oraz wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w Suwałkach, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu lub pod numerem telefonu 88*******27 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00. Obwieszczenie oraz Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej: www.syndyk.suwalki.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie oferty w sposób oznaczony w Regulaminie i wpłata wadium.
5. Wadium w wysokości 257.475,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), co stanowi: 10% ceny oszacowania należy wpłacić do dnia 15 lutego 2022 r. na konto wskazane w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje chwila uznania rachunku bankowego.
6. Zainteresowani winni składać oferty pisemnie wyłącznie osobiście lub przez pełnomocnika do Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal – Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok w dniach 16 i 17 lutego 2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu godziny przybycia. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie zostanie przyjęta.
7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Motal – Brzosko, ul. Henryka Sienkiewicza 1 lok. 3, 15-092 Białystok.
8. Oględzin Nieruchomości będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Cena: 2 574 750 zł netto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Suwałki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]