Syndyk sprzeda dom mieszkalny

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, pod sygn. akt: VIII GUp 87/21, ogłasza sprzedaż w trybie ofertowym z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, położonej w Babienicy gm. Woźniki przy ul. Słonecznej 32, woj. śląskie dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer CZ1L/00047324/9.

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu nr 1182/84 obręb 0001, zabudowaną budynkiem mieszkalnym parterowym ze strychem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 143,9 m2.
Dodatkowo na nieruchomości znajduje się drewniana szopa o powierzchni zabudowy 48 m2, która również wchodzi w skład masy upadłości.
Powierzchnia całej nieruchomości gruntowej to 9974 m2.

Na nieruchomości ustanowiona jest dożywotnia bezpłatna służebność mieszkania na rzecz Ryszarda Hanulok.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 28 500,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 08 października 2021 roku w Kancelarii Syndyka na adres: Dąbrowskiego 22/13, 42-200 Częstochowa, w godzinach urzędowania, bądź listownie. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 2850,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Edwarda Hanulok prowadzony przez Santander Bank Polska o nr 82 19 10 10 48 26 11 17 16 71 07 00 01, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt VIII GUp 87/21 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 października 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Syndyka przy ul. Dąbrowskiego 22/13, 42-200 Częstochowa, w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub upoważnioną przez niego osobę.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Aukcja zostanie przeprowadzona w odrębnie wyznaczonym terminie – przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, będzie udostępniany do wglądu w siedzibie Syndyka po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@radcaslask.pl.

Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@radcaslask.pl.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Syndyka.

Zapraszam do udziału w sprzedaży

Cena: 28 500 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mzykl
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]