Syndyk sprzeda dom pod Oleśnicą

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Remera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „REMEX” Aleksander Remer w Oleśnicy, ogłasza przetargu pisemno-ustnego na następujących warunkach :
1. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 08.04.2021 r.,
2. Przedmiotem sprzedaży są :
1. nieruchomość gruntowa położona w Bystrem (gmina Oleśnica) przy ul. Kwiatowej 22, stanowiąca działkę nr 11/5(AM–1, obręb Bystre, nr jedn. rej. G360), o powierzchni 0,2245 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, z garażem dwustanowiskowym, o łącznej powierzchni użytkowej 347,30 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00067778/5,
Cena sprzedaży brutto : 960.000,00 złotych, słownie : dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy.
Cena oszacowania brutto : 1.596.652,00 złotych, słownie : jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy.

3. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Aleksandra Remera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „REMEX” w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 46*******008 2001 0012*******001, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości.
4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
5. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
6. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg REMER – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia
15 lipca 2021 roku do godz. 1400 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 69c w dniu 19 lipca 2021 roku, o godz. 10:00,
8. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
9. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 79*******70,
50*******55. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie www.prosyndyk.pl.

Bystre – wieś zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z miastem Oleśnica stanowi „sypialnie” miasta.
Nieruchomość znajduje się ok. 2,7km od centrum miasta Oleśnica w odległości ok. 30km od centrum Wrocławia.

Nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy jednorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Uzbrojenie terenu stanowi sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość znajduje się przy drodze o nawierzchni utwardzonej kostką betonową.
Tren ogrodzony siatką handlową na słupkach stalowych oraz od frontu płotem z elementów stalowych na murkach z cegły klinkierowej.
Brama wjazdowa na teren posesji sterowana zdalnie, podejścia i podjazdy utwardzone kostką betonową.
Obiekt monitorowany wraz z oświetleniem oraz wieloletnimi licznymi na sadzeniami krzewami i drzewami ozdobnymi, oczkiem wodnym, altaną oraz domkiem narzędziowym.

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z garażem dwustanowiskowym,
rok budowy – ok. 2003r.
• liczba kondygnacji – 1 + poddasze użytkowe
• podpiwniczenie – brak

Rozkład pomieszczeń w budynku:
PARTER
1 Wiatrołap 4,20 m2
2 Hall 13,20 m2
3 Kuchnia 16,90 m2
4 Pokój dzienny 45,70 m2
5 WC 2,80 m2
6 Gabinet 23,20 m2
7 Korytarz 15,50 m2
8 Garderoba 5,00 m2
9 Łazienka 9,20 m2
10 Pokój 13,40 m2
11 Pokój 13,60 m2
12 Pokój 15,80 m2
RAZEM 178,50 m2
13 Pom. gosp. 7,50 m2
14 Kotłownia 11,70 m2
15 Garaż 33,60 m2

PIĘTRO (poddasze użytkowe)
16 Pokój 42,40 m2
17 Hall 56,50 m2
18 Łazienka 8,30 m2
19 Garderoba 8,80 m2

Zapraszam na prezentację po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Kontakt bezpośredni: Imię: Kamila Telefon: 792796670

Cena: 1 197 500 zł brutto
Dodano: 20 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bystre
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]