Syndyk sprzeda dom w Bystrym k.Oleśnicy

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Aleksandra Remera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „REMEX” Aleksander Remer w Oleśnicy, ogłasza przetargu pisemno-ustnego na następujących warunkach :

 

1.     Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 08.04.2021 r.,

2.     Przedmiotem sprzedaży są :
        1. nieruchomość gruntowa położona w Bystrem (gmina Oleśnica) przy ul. Kwiatowej 22,
stanowiąca działkę nr 11/5(AM–1, obręb Bystre, nr jedn. rej. G360), o powierzchni 0,2245 ha,
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, z garażem
dwustanowiskowym, o łącznej powierzchni użytkowej 347,30 m2, dla której to nieruchomości
Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E/00067778/5,
        Cena sprzedaży brutto : 960.000,00 złotych, słownie : dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy
złotych zero groszy.
Cena oszacowania brutto : 1.596.652,00 złotych, słownie : jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy.

 

3.     Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Aleksandra Remera, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Remontowe „REMEX” w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 46 9584 0008 2001 0012 9365 0001, przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto nieruchomości.

4.     Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,

5.     Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,

6.     Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na przetarg REMER – nie otwierać” złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia
15 lipca 2021  roku do godz. 1400 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 – 215 Wrocław,

7.     Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 69c w dniu 19 lipca 2021roku, o godz. 10:00,

8.     Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,

9.     Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronieprosyndykkropkapl.

Cena: 960 000 zł brutto
Dodano: 17 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bystre
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]