Syndyk sprzeda dom w Kisinach

Opis:
 1.  Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci nieruchomości składającej się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,4735 ha z budynkiem mieszkalnym oraz innymi zabudowaniami położonej w miejscowości Kisiny 56B, 13-200 Działdowo, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr EL1D/00030563/5
 2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
  3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną po kontakcie z syndykiem.
  4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2023 r. na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.kazimierska-okon@grantfinance.pl.
  5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
  6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 54.000 zł  (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 08 1140 1153 0000 4640 5200 1284 w terminie do dnia 18.12.2023 r. W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – nieruchomość, Kisiny 56B, sygn. akt EL1E/GUp/10/2023. Wadium winne być wpłacone bezpośrednio z rachunku oferenta.
  7.
  Zastrzega się utratę wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania ww. umowy z winy oferenta.
  8. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
  9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk może przeprowadzić aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

  10. Pełna cena pomniejszona o wpłacone wadium musi wpłynąć na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.

  11. Oferentom, którzy wpłacili wadium, a nie zostali wyłonieni jako nabywca zostanie zwrócone wadium na rachunek, z którego zostało wpłacone.

  12. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny nawet po dokonaniu wyboru oferty.
  13. Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
  14. Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych nieruchomości.
  15. Nabywcy nie przysługuje prawo zwrotu nabytych nieruchomości.

  16. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponosi kupujący.

Cena: 540 000 zł brutto
Dodano: 26 października 2023
Województwo:
Lokalizacja: Kisiny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]