Syndyk sprzeda dom w miejscowości Cisze – oferty do 30.04.2021

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o powierzchni 1645 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 90,83 m2, zlokalizowaną w miejscowości Cisze 5/2, w gminie Chodzież, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chodzieży IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PO1H/00035480/8.

Nieruchomość zabudowana jest częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem nieużytkowym (możliwym do adaptacji), bez podpiwniczenia. W skład budynku mieszkalnego wchodzi korytarz, kotłownia, łazienka, kuchnia oraz 3 pokoje. Budynek dwurodzinny podzielony na dwie samodzielne części, wzdłuż granicy działki. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd zapewniony przez drogę gruntową leśną, ustanowiona została służebność gruntowa przez działkę sąsiadującą. Na działce znajdują się liczne nasadzenia drzew i roślin ozdobnych, a także altana drewniana rekreacyjna, metalowy kojec dla psa i wiata magazynowa.

Wartość szacunkowa nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 201.000,- zł (dwieście jeden tysięcy złotych) netto.

Cena minimalna sprzedaży wynosi 201.000,- zł (dwieście jeden tysięcy złotych) netto.

Wpłaty wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 40.200,- zł należy dokonać na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 87 1600 1462 1083 9630 1000 0041. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Przez złożenie oferty rozumie się złożenie pisemnej oferty na adres Kancelaria Prawno – Restrukturyzacyjna Tomasz Szulc (ul. Młyńska 3/6, 61-729 Poznań), osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie, która to musi wpłynąć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. W kopercie winna znajdować się kolejna zamknięta koperta zawierająca ofertę, z dopiskiem na tej kopercie „OFERTA, SYGN. AKT XI GUp 884/20, NIE OTWIERAĆ”.

Pisemna oferta winna zawierać co najmniej:
a)imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b)adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
c)numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
d)wskazanie na co składana jest oferta,
e)wskazanie oferowanej ceny,
f)czytelny podpis oferenta,
g)załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 roku o godz. 11:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/6.

Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

Sprzedaż następuje w postępowaniu upadłościowym i stosownie do art. 313 ust. 1 Prawa upadłościowego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub odwołania procedury sprzedaży na każdym etapie bez podania przyczyny.
Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.
Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.

Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 519-845-846). Istnieje możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz regulaminu znajdującego się na stronie kancelarii www.kancelaria-szulc.pl.

Cena: 201 000 zł brutto
Dodano: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Cisze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]