Syndyk sprzeda dom w miejscowości Grojec (k. Oświęcimia)

Opis:

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Wojciecha Wasilewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 0,01016 ha, położonej w miejscowości Grojec przy ulicy Bagiennej 5, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, o numerze działki nr 1826/45 dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/2380 9/2.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 237 915,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100) brutto.

Oferty należy składać do dnia 09.04.2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych koper powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 46/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Wasilewskiego”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23 791,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 50/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wojciecha Wasilewskiego w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 40 1050 125 6 1000 00 97 2521 125 5, najpóźniej do dnia 08.04.2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15.04.2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 22 lipca 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00- 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 46/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem:biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl.

Cena: 237 915 zł brutto
Dodano: 26 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grojec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]