Syndyk sprzeda dom z budynkiem gospodarczym

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Dybał ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 50% ceny oszacowania, na podstawie art. 320 PU na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z 14 kwietnia 2021 r. sygn. akt VI GUp 24/20.

Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 665/44 oraz powierzchni 1228 m2. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Bielsku-Białej przy ul. Pod Grodziskiem 22. Zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 170,00 m2 oraz budynkami gospodarczymi w dobrym stanie technicznym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr BB1B/00017774/5. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 24/20. Wartość przedmiotu przetargu (50% ceny oszacowania) została określona na łączną kwotę 407.800,00 zł netto.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 24/20 – NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Syndyka w Bielsku-Białej, ul. Franciszka Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości oszacowania na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 96 8466 0002 0010 7943 3000 0001.
  3. Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

 

  1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Syndyka w terminie 7 dni od końca terminu do składania ofert.
  2. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.
Cena: 407 800 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielsko- Biała
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]