Syndyk sprzeda dwie działki rolne o łącznej pow. 2,58ha

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. AUTO – TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości z siedzibą w Raszynie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości zespołu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, składającego się z działek rolnych o nr 37 i 40, obręb 0005 Dzwonkowice, o łącznej powierzchni 2,58 ha, położonych w miejscowości Dzwonkowice, gminie Nowy Kawęczyn, powiecie skierniewickim, województwie łódzkim, dla których Sąd Rejonowy w Skierniewicach, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr LD1H/1557 4/1 i KW nr LD1H/1617 3/7, za łączną cenę nie niższą niż 81.327,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych) netto.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia
24 marca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie nieruchomości, równej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi licytacje w celu uzyskania najwyższej oferty.
Operat szacunkowy zespołu nieruchomości z dnia 05 lutego 2020 roku, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dr Jarosława Ciepał, będzie udostępniany do wglądu w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi.
Zawarcie umowy sprzedaży z oferentem będzie możliwe pod warunkiem, że podmioty uprawnione do pierwokupu, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie skorzystają z tego prawa, chyba, że oferent spełnia kryteria o których mowa w art. 3 ust.7 ww. ustawy.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 81 327 zł brutto
Dodano: 26 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dzwonkowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]